Vad som gäller lokalkommittéers årsmöte:

SAKs stagar:

7.3 Lokalkommittés årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Lokalkommitténs styrelse ska kalla medlemmarna inom sitt område till lokalkommitténs årsmöte minst två veckor i förväg. Dagordning och övriga handlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet. Medlem har rätt att lämna in motion till eller på årsmötet. Rösträtt har lokalkommitténs alla medlemmar. Styrelseledamot har inte rösträtt i fråga om styrelsens förvaltning, beviljande av ansvarsfrihet och vid val av revisor. Ledamot eller suppleant av föreningsstyrelsen kan inte väljas som ombud till SAK:s centrala årsmöte.

7.4 Lokalkommitténs årsmöte måste minst omfatta följande punkter
a) styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomiska redovisningar samt revisorernas berättelser
b) ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåretc) fastställa verksamhetsplan och budget
d) motioner
e) styrelsens förslag
f) val av ordförande och minst två övriga ledamöter, revisor och dennes suppleant.
g) val av ombud till SAKs årsmöte.

Efter lokalkommitténs årsmöte ska kopior av årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse tillställas SAK:s kansli. Lokalkommitté som inte genomfört årsmöte och tillställt kansliet årsmöteshandlingar enligt ovan inom stadgeenlig tid, dock senast april månads utgång, betraktas som vilande.
Vid frågor hör av dig till mig på enayatullah.adel@sak.se
Hälsningar
Enayat Adel