SAKs stadgar är de regler som är uppsatta för föreningen. Som lokalkommitté är det viktigt att lägga extra vikt vid §7 som behandlar lokalkommitténs arbete.

 SAKs stadgar

§7 Lokalkommitté

7.1 Lokalkommitténs namn och geografiska område fastställs av föreningsstyrelsen i samråd med lokalkommittén.

7.2 Lokalkommitténs uppgift är att i enlighet med stadgar och den av SAKs årsmöte fastställda inriktningen
– Informera om Afghanistan och om SAKs verksamhet samt deltaga i SAK:s opinionsbildande arbete
– Samla in medel till biståndsverksamheten
– Rekrytera medlemmar
– Erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap

7.3 Lokalkommittés årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Lokalkommitténs styrelse ska kalla medlemmarna inom sitt område till lokalkommitténs årsmöte minst två veckor i förväg. Dagordning och övriga handlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet. Medlem har rätt att lämna in motion till eller på årsmötet. Rösträtt har lokalkommitténs alla medlemmar. Styrelseledamot har inte rösträtt i fråga om styrelsens förvaltning, beviljande av ansvarsfrihet och vid val av revisor. Ledamot eller suppleant av föreningsstyrelsen kan inte väljas som ombud till SAK:s centrala årsmöte.

7.4 Lokalkommitténs årsmöte måste minst omfatta följande punkter

a) styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomiska redovisningar samt revisorernas berättelser
b) ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret
c) fastställa verksamhetsplan och budget
d) motioner
e) styrelsens förslag
f) val av ordförande och minst två övriga ledamöter, revisor och dennes suppleant.
g) val av ombud till SAKs årsmöte.

Efter lokalkommitténs årsmöte ska kopior av årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse tillställas SAK:s kansli. Lokalkommitté som inte genomfört årsmöte och tillställt kansliet årsmöteshandlingar enligt ovan inom stadgeenlig tid, dock senast april månads utgång, betraktas som vilande.

7.5 Lokalkommitté kan upplösas efter beslut av minst tre fjärdedelar (3/4) av de röstande vid ordinare årsmöte samt att ett extra årsmöte inom tre månader åter fattar ett sådant beslut. Frågan om upplösning kan endast behandlas om den tillkännagivits i till alla medlemmar utsänd kallelse. Om all verksamhet i en lokalkommitté upphört och två årsmöten i följd inte har hållits kan förbundsstyrelsen besluta om nedläggning, eftersom ett nedläggningsförfarande enligt ovan då inte går att genomföra. Om lokalkommitté upplöses tillfaller dess tillgångar SAK. Föreningsstyrelsen avgör vilken lokalkommitté kvarvarande medlemmar ska tillhöra i fortsättningen.