Vad är fördelen med att organisera sig i en lokalkommitté?

 • Engagemange i ett större sammanhang
  • Andra lokalkommittéer
  • Verksamheten i Afghanistan
 • Möjligheten att påverka SAKs verksamhet
 • Tillgång till material; utställningar, tidningar, broschyrer, föreläsare osv
 • 4000 kronor om året i föreningsbidrag, samt möjligheten att söka mer
 • Uppdaterad information om SAK, föreningen och Afghanistan

Vad krävs av en lokalkommitté?

 • Följa stadgarna
 • Lokalkommitténs uppgift är att i enlighet med stadgar och den av SAKs årsmöte fastställda inriktningen
  • informera om Afghanistan och om SAKs verksamhet samt deltaga i SAK:s opinionsbildande arbete
  • samla in medel till biståndsverksamheten
  • rekrytera medlemmar
  • erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap
 • Lokalkommittés årsmöte ska hållas före mars månads utgång
 • Efter lokalkommitténs årsmöte ska kopior av årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse tillställas SAK:s kansli.

Nästa steg

Om du vill starta en lokalkommitté, börja med att göra aktiviteter! Kontakta sedan föreningshandläggaren på enayatullah.adel@sak.se
Om aktiviteterna är i rullning och det finns en väl fungerande arbetsgrupp så lägger vi fram ett förslag till styrelsen. Lokalkommitténs namn och geografiska område fastställs sedan av föreningsstyrelsen i samråd med lokalkommittén.